Kosár

Általános Szerződési Feltételek

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK


1. §

Az Aura Medica.hu online bolt tulajdonosa az Aura Medica Kft., melynek bejegyzett székhelye 9024 Györ, Ikva utca 56., a továbbiakban “Aura Medica”, ”online bolt” vagy “üzemeltető ”.


2. §

Az online bolton keresztül megrendelést nyújthat be:

minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki állandó vagy ideiglenes bejelentett lakcímmel rendelkezik Magyarország területén és jogügyletek lefolytatására jogosult; minden jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amely külön rendelkezés alapján jogügyletek lefolytatására jogosult, a továbbiakban „vásárló“.


3. §

Az „auramedica.hu“ weboldal online boltjában feltüntetett ajánlatok és árjegyzékek nem jelentenek a Polgári Törvénykönyv 66. cikkelye 1.§-a értelmében vett ajánlatot.


4. §

Az online boltban benyújtott megrendelés nem jelenti eladási szerződés megkötését.


5. §

Az online bolt az eladásokat az internet-hálózaton keresztül végzi és a következő elektronikus címen érhető el: https://www.auramedica.hu/. Az online bolt tevékenységének tárgya a BioBran 250, BioBran 1000 30s és BioBran 1000 105s nevű étrendkiegészítők eladása (a továbbiakban: „étrendkiegészítők“ vagy „áru“). Az étrendkiegészítők árát az online bolt weboldala közli, ezek pedig bruttó árak, melyek tartalmazzák az árura és szolgáltatásokra külön rendelkezésekben meghatározott mértékű adókat. A vásárlóra és az Aura Medica cégre nézve az a kötelező érvényű ár, amely abban az időpontban szerepel a weboldalon, amikor a vásárló benyújtja megrendelését bizonyos árura.


6. §

Megrendelések benyújtása

Minden megrendelés teljesítésének előfeltétele, hogy a vásárló helyesen kitöltsön egy online számlanyitó-regisztrációs formanyomtatványt, amely az online bolt weboldalán található, valamint hogy nyilatkozatot tegyen a jelen szabályzat (a továbbiakban: „szabályzat“) elfogadásáról.

Az étrendkiegészítőkre vonatkozó megrendelések a WWW-n keresztül nyújthatók be a következő címen: https://www.auramedica.hu/.

Megrendelések a nap 24 órájában folyamatosan küldhetők. A szombaton, vasárnap vagy ünnepnap küldött megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

Az Aura Medica online bolt kizárólag a Magyar Köztársaság területén vállalja a megrendelések teljesítését.


7. §

Megrendelések teljesítése

A teljesítésre elfogadott megrendelések visszaigazolása elektronikus postai úton történik a vásárló általi benyújtás napjától számított 24 órán belül.

Amennyiben az elfogadás visszaigazolása elmarad, a megrendelés elutasítottnak tekintendő.

Amennyiben egy megrendelés leszállítása nem lehetséges a szabályzat 15. §-a 2. bekezdésében meghatározott határidőn belül, az Aura Medica fenntartja a jogot, hogy külön megegyezést kössön a vásárlóval egy új szállítási határidőt, ill. a megrendelés megváltoztatását vagy visszavonását illetően.

Az étrendkiegészítőkre vonatkozó eladási szerződés az Aura Medica és a vásárló között a teljesítésre elfogadott megrendelés elektronikus úton történt visszaigazolásától számítva tekintendő megkötöttnek.

A megrendelés az aktuális megrendelés kiállításával/benyújtásával tekinthető érvényesnek.


8. §

A megrendelés csakis írásban, az Aura Medica internetes bolt címére küldött e-mailben vonható vissza.

Amennyiben a megrendelt étrendkiegészítő kikézbesítése nem történik meg a megrendelés visszaigazolását követő 10 munkanapon belül, a vásárló visszavonhatja a megrendelést.


9. §

Megrendelések felmondása/visszavonása és az áru visszajuttatása

Az Aura Medica felmondhatja a megrendelést, amennyiben:

A vásárló fizetési módként az átutalást választotta, viszont a térítendő összeg nem került jóváírásra az Aura Medica számlájára az azt a napot követő 7 naptári napon belül, amikor a vásárló megkapta a számlaszámot, ahová az összeget utalnia kell. Ha a térítésre a két utolsó (6. és 7.) nap valamelyikén került sor, a vásárló tájékoztatja erről az online boltot;

A vásárló az előző 6 hónap folyamán legalább 3 olyan ügyletet kezdeményezett, amelyet visszavont, ill. az árut nem vette át.


10. §

A vásárló a megrendelést írásban vagy elektronikus posta útján vonhatja vissza.

A 8. § rendelkezéseinek megfelelően visszaigazolt megrendelés visszavonása már nem fogadható el. Visszavonás esetén a vásárló köteles megtéríteni a leszállítás költségeit.


11. §

Amennyiben egy megrendelés visszavonására azután kerül sor, hogy a térítendő összeget már átutalták az online bolt számlájára, az Aura Medica visszatéríti azt a vásárlónak.

Az összeg visszatérítése a vásárló által megadott bankszámlaszámra történik. A visszautalás az attól a naptól számított 14 naptári napon belül megtörténik, amikor az online bolt megkapja az elektronikus üzenetet, amelyben a vásárló közli a bankszámlaszámát.


12. §

Az ügyletekért járó, átutalással vagy készpénzben kifizetett összegek visszatérítését az Aura Medica a vásárló által megadott számlaszámra történő átutalással végzi.


13. §

Az ügyletekért járó, hitelkártyával kifizetett összegek visszatérítése a vásárlóval történő megegyezésnek megfelelően történik.


14. §

Csomagküldés

Az étrendkiegészítők kikézbesítése a vásárlónak a GLS futárszolgálaton keresztül történik.

A megvásárolt étrendkiegészítők leszállítása a vásárló által megadott kézbesítési címre történik. Az étrendkiegészítők leszállítására az azt a napot követő 10 munkanapon belül kerül sor, amikor a kifizetett összeg jóváírásra kerül az Aura Medica számláján.


15. §

Mielőtt átveszi a küldeményt a postahivatalban, a vásárlónak meg kellene vizsgálnia, hogy a csomagolás nem sérült-e meg a leszállítás során.

Abban az esetben, ha a küldemény csomagolása vagy maga az áru sérült, a vásárlónak el kellene utasítania a küldemény átvételét, valamint írásos kárbejelentést kellene tennie.

Amennyiben bekövetkeznek a fenti 2. bekezdésben említett körülmények, a helyzet tisztázása érdekében a vásárló azonnal kapcsolatba lép az online bolttal.

Abban az esetben, ha más hibákra is fény derül (gyártási hiba, hiányos vagy téves küldemény), azonnal értesíteni kell erről az online boltot.

A reklamációt a vásárló e-mailben jelenti be az Aura Medica internetes bolt címére 2 munkanapon belül; azt az Aura Medica internetes bolt a hibás áru kézhezvételét követő 2 munkanapon belül elbírálja, majd haladéktalanul értesíti a vásárlót a meghozott döntésről.

A hibás termékhez mellékelni kell az áruval átvett ÁFÁ-s számlát, amelyhez az Aura Medica helyesbítő számlát állít ki. Ezen dokumentum nélkül a reklamáció rendezése nem lehetséges.

A hibás árut (sérülés ellen védő csomagolásban) az Aura Medica internetes bolt címére kell visszaküldeni.

Megalapozatlan reklamáció vagy az árunak a vásárló hibájából történt sérülése esetén az online bolt nem tartozik felelősséggel, nem téríti vissza a kifizetett összegeket, és a vásárló kérésére a vásárló költségére visszaküldi az árut.

Az adott esetnek megfelelően (mivel minden reklamáció egyedi elbírálás alá esik) az áru visszaküldésre kerül, vagy a reklamáció a vásárlóval egyeztetett más módon kerül rendezésre (ide értve a kifizetés visszatérítését is, figyelembe véve a vásárlótól való visszaszállítás költségeit is). Elismert reklamáció esetén az áru visszaszállításának költségeit az Aura Medica viseli.

A vásárló beleegyezését adja, hogy a megvásárolt árut illető minden értesítés, elsősorban, de nem kizárólagosan az árunak a szerződésnek nem megfelelő mivoltára vonatkozó értesítés a vásárlónak a bejelentkezéskor megadott e-mail címére érkezzen. Az előző mondat szerinti címre küldött e-mailes értesítés elküldöttnek tekintendő, amint beléptetik a hálózatba (pl. az internetre).


16. §

ÁFÁ-s számla

Az online bolton keresztül megtörtént eladás bizonyítéka az ÁFÁ-s számla. Minden megrendeléshez külön ÁFÁ-s számla készül.


17. §

Szerződésnek nem megfelelő áru

A fogyasztói értékesítés különleges szabályairól és a Polgári Törvénykönyv változásairól szóló 2002. július 27-i törvény értelmében (Hivatalos Értesítő 2002. évi 141. sz., 1176. tétel, a módosítások figyelembevételével), az Aura Medica felelősséggel tartozik a vásárlóval mint fogyasztóval szemben az áru szerződésnek nem megfelelő mivolta esetén az említett törvényben meghatározott feltételek szerint.

Abban az esetben, ha az áru nem felel meg a szerződésnek, a vásárló e-mail útján értesíti erről az online boltot.


18. §

A szerződés felmondása

A 2000. március 2-i, egyes fogyasztói jogok védelméről és a veszélyes termékek okozta károkért való felelősségről szóló törvény (Hivatalos Értesítő 2000. évi 22. sz., 271. tétel, a módosítások figyelembevételével), a vásárló mint fogyasztó a küldemény átvételét követő 10 napon belül, a megfelelő írásos nyilatkozat megtételével (a szerződés felmondásával) lemondhat az online boltban vásárolt áruról.


19. §

A szabályzat 19. §-a értelmében visszaszolgáltatott étrendkiegészítőket az Aura Medica csak akkor veszi át, ha eredeti, sértetlen, nem átragasztott csomagolásban érkeznek, és az áru az eredeti állapotához viszonyítva érintetlen (ahogy a vásárló megkapta). Az áru semmi nyomát sem mutathatja, hogy használva lett volna. A visszaszolgáltatás költségeit a vásárló viseli.


A vásárló nem jogosult a szerződés felmondására, amennyiben a következőkről van szó:

a szolgáltatások végrehajtása a vásárló jóváhagyásával már a 2000. március 2-i, egyes fogyasztói jogok védelméről és a veszélyes termékek okozta károkért való felelősségről szóló törvény 7. cikkelye 1. paragrafusában meghatározott határidő letelte előtt megkezdődött,

audiovizuális és vizuális felvételek és információtechnikai hordozókon rögzített felvételek, amelyekről a vásárló eltávolította az eredeti csomagolást,

olyan teljesítésekre vonatkozó szerződések, melyeknek az ára vagy a díjazása kizárólag a pénzpiaci ingadozásoktól függ,

olyan teljesítések, amelyek tulajdonságait a vásárló feltüntette a megrendelésében, vagy amelyek szigorúan a vásárlóhoz kapcsolódnak,

olyan teljesítések, amelyek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza, vagy amelyek gyors romlásra hajlamosak,

sajtótermékek kézbesítése,

játékokkal kapcsolatos szolgáltatások.


20. §

A szabályzat 20. §-ában feltüntetett áru visszaszolgáltatása esetén az Aura Medica garantálja a megrendelés szállítási költséggel csökkentett értékének vagy az utánvétes kiszállításkor kifizetett készpénz összegének a visszatérítését.

A visszatérítés átutalással történik a vásárló által megadott bankszámlaszámra. Az átutalás az attól a naptól számított 14 naptári napon belül megtörténik, amikor az online bolt elektronikus üzenetben megkapja a vásárlótól a bankszámlaszámot.


21. §

Személyi adatok

Az online számlanyitással-regisztrációval a vásárló beleegyezését adja az üzemeltetőnek személyi adatai bejegyzéséhez és feldolgozásához. A személyi adatok közlése önkéntes alapon történik.

A személyi adatok kezelője az Aura Medica Kft., bejegyzett székhelye 9024 Győr, Ikva utca 56., amely a vásárlók személyi adatai feldolgozását a személyiadat-védelemről szóló 1997. augusztus 29-i törvény (teljes szöveg, Hivatalos Értesítő 2002. évi 101. sz., 926. tétel, a módosítások figyelembevételével), valamint a személyiadat-feldolgozás dokumentálásáról és a személyiadat-feldolgozásban használatos információtechnikai eszközökre és rendszerekre vonatkozó műszaki és szervezési feltételekről szóló 2004. április 29-i belügyminiszteri és államigazgatási miniszteri rendelet (Hivatalos Értesítő 2004. évi 100. sz., 1024. tétel) rendelkezéseinek megfelelően végzi.

A regisztrációs formanyomtatványon feltüntetett személyi adatokat és információkat az üzemeltető a megrendelés (eladási szerződés) teljesítésére és statisztikai célokra használja, valamint arra, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsa.

A vásárló bármikor hozzáférhet a feldolgozott adataihoz és kérheti azok helyesbítését vagy törlését.

Az üzemeltető csak olyan egyéneknek és jogi személyeknek szolgáltathatja ki a személyi adatokat, akik erre a vonatkozó törvények értelmében jogosultak.

Az online bolt szolgáltatásainak igénybevételét megfelelő műszaki intézkedések védik, amelyek megakadályozzák az elektronikus úton közölt személyi adatok illetéktelen személyek általi megszerzését és módosítását.


22. §

Az auramedica.hu internetes boltban történő számlanyitással és vásárlással a vásárló egyben kifejezi a jelen szabályzat elfogadását is.


Kattintson ide jelen Általános Szerződési Feltételek PDF formátumban való letöltéséhez!

Cookie figyelmeztetés
Ebben a Webáruházban a felhasználói élmény javítása miatt sütiket használunk. Az oldal böngészésével elfogadod cookie-k használatát!